Jak do nas dołaczyć?

Procedura

Dyrektor Państwowego Ogniska Baletowego w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Szczecin, określa terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020:

 1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach przez uczniów placówki:
 2. Weryfikacja deklaracji i podanie liczby wolnych miejsc:
  • od 3 kwietnia 2019 r. do 8 kwietnia 2019 r.
 3. Ogłoszenie rekrutacji – składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie:
  • od 10 kwietnia 2019 r. do 10 maja 2019 r.
   Warunek: Dziecko musi mieć ukończone 5 lat
 4. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej – I etap rekrutacji. Weryfikacja wniosków i oświadczeń złożonych przez rodziców, weryfikacja sprawdzająca predyspozycje dzieci:
  • 23 maja 2019 r. godz. 1630 – 1830
 5. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:
  • 30 maja 2019 r. godz. 1600
 6. (Dotyczy niezakwalifikowanych) Składanie wniosków do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia:
  • do 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych tj. 7 czerwca 2019 r.
 7. (Dotyczy składających wnioski) Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia przez Komisję Rekrutacyjną:
  • do 5 dni od dnia złożenia wniosku
 8. (Dotyczy niezakwalifikowanych) Składanie odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora Ogniska Baletowego w Szczecinie:
  • do 7 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
 9. (Dotyczy składających odwołania) Rozpatrzenie odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przez Dyrektora Ogniska:
  • do 7 dni od złożenia odwołania
 10. Ogłoszenie rekrutacji uzupełniającej – składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie: 
  • od 8 do 19 sierpnia 2019 r.
 11. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej – II etap rekrutacji – w ramach wolnych miejsc:
  • 27 sierpnia 2019 r. godz. 1500 – 1700
 12. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na wolne miejsca:
  • 29 sierpnia 2019 r. od godz. 1300

 


Test Przydatności

polega na ocenie warunków kandydata i jego potencjału w zakresie realizowanego w Ognisku Baletowym programu.

Ocenie podlega:

 • prawidłowa postawa,
 • koordynacja,
 • gibkość,
 • skoczność,
 • słuch muzyczny.

O przyjęciu decyduje średnia ocen uzyskanych podczas weryfikacji.