Państwowe Ognisko Baletowe
w Szczecinie
ul. Henryka Pobożnego 3

70-507 Szczecin

Tel. 91 43 33 635

E-Mail: pob@miasto.szczecin.pl

Fanpage: Facebook


Nasz Cel
Nasza działalność skierowana jest na rozwój artystyczny uczniów zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi oraz przygotowania ich do uczestnictwa w kulturze. Owe wrastanie w kulturę przybiera różną formę zabawy, tańca, aktywności społecznej. Realizując ten cel widzimy potrzebę organizowania stałego kontaktu z różnymi instytucjami kutury oraz uczestniczeniem uczniów w uroczystościach lokalnych. Stosowane przez nas metody nauczania i projekty aktywizują młodzież i urozmaicają proces nauczania.
Jak dołączyć
1.Składanie deklaracji o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach przez uczniów placówki:
· od 6 do 29 marca 2019 r.

2.Weryfikacja deklaracji i podanie liczby wolnych miejsc:
· od 3 kwietnia 2019 r. do 8 kwietnia 2019 r.

3.Ogłoszenie rekrutacji – składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie:
· od 10 kwietnia 2019 r. do 10 maja 2019 r.
· Warunek: Dziecko musi mieć ukończone 5 lat

4.Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej – I etap rekrutacji. Weryfikacja wniosków i oświadczeń złożonych przez rodziców, weryfikacja sprawdzająca predyspozycje dzieci:
· 23 maja 2019 r. godz. 16:30 – 18:30

5.Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:
· 30 maja 2019 r. godz. 16:00

6.(Dotyczy niezakwalifikowanych) Składanie wniosków do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia:
· do 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych tj. 7 czerwca 2019 r.

7.(Dotyczy składających wnioski) Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia przez Komisję Rekrutacyjną:
· do 5 dni od dnia złożenia wniosku

8.(Dotyczy niezakwalifikowanych) Składanie odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora Ogniska Baletowego w Szczecinie:
· do 7 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

9.(Dotyczy składających odwołania) Rozpatrzenie odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przez Dyrektora Ogniska:
· do 7 dni od złożenia odwołania

10.Ogłoszenie rekrutacji uzupełniającej – składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie:
· od 8 do 19 sierpnia 2019 r.

11.Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej – II etap rekrutacji – w ramach wolnych miejsc:
· 27 sierpnia 2019 r. godz. 15:00 – 17:00

12.Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na wolne miejsca:
· 29 sierpnia 2019 r. od godz. 13:00
Konwencja o Prawach Dziecka